᠄
ᠬᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠴᠠᠭ ᠬᠠᠳᠬᠤᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤ ᠪᠤᠮᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠣᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ
᠄
ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠶᠠᠩ
᠄
ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ᠄
13
᠄
        ᠳ᠋᠋ᠠ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠪᠵᠤ ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠶᠠᠩ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠴᠠᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠵᠤᠬᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠷᠴᠠᠭ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠡᠳ ᠵᠤᠬᠢᠰᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ᠂ ᠶᠢᠳᠠᠮ᠂ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠢ ᠤᠷᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠯ᠂ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠠ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ 
ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠴᠢ᠋ ᠳ᠋᠊᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 
    《ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢ 13》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ 2016 ᠤᠨ ᠳᠤ 《ᠰᠤᠶᠤᠩᠪᠤ ᠫᠷᠢᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠩ》 ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ 226 ᠡᠴᠡ 229 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ 50‌ ᠠᠴᠠ 55 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠲᠦ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201