᠄
ᠬᠡᠢᠮᠥᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠰᠠᠩ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠡᠢᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠪᠢᠭᠦᠷ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠪᠠᠢ
᠄
ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
᠄
ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ᠄
20
᠄
ᠤᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠢᠯᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠨ ᠯᠣᠳᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠢᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠳᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠬᠡᠢᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ  ᠳᠡᠭᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠨᠦᠭᠥᠳ ᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡᠰᠦ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ᠂ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠦᠰᠦᠭᠯᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠡᠷᠭᠦᠯ᠂ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠯ᠂ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠶᠢ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠲᠣᠩᠭᠣᠴᠢᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ 
 ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠴᠢ᠋ ᠳ᠋᠊᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢ 13》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ 2016 ᠤᠨ ᠳᠤ 《ᠰᠤᠶᠤᠩᠪᠤ ᠫᠷᠢᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠩ》 ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ 231 ᠡᠴᠡ 235  ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ 42 ᠴᠠ 49  ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠲᠦ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201