᠄
ᠬᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠬᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠭᠣᠬ᠎ᠠ ᠬᠦᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠮᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠣᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ
᠄
ᠶᠢᠰᠢᠵᠠᠯᠴᠠᠨ
᠄
ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ᠄
15
᠄
        ᠱᠠᠭᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠤᠩ ᠶᠢᠰᠢᠵᠠᠯᠴᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠢᠢᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠢᠢᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠳᠤᠷᠤᠢᠢᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠢᠢᠮᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠢᠢᠰᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ᠂ ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠬᠤᠮᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠳ᠋ ᠢ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠬᠤᠮᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠪᠡᠰᠦ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠥᠨ ᠦᠶᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ᠂ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  
         ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠴᠢ᠋ ᠳ᠋᠊᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢ 13》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ 2016 ᠤᠨ ᠳᠤ 《ᠰᠤᠶᠤᠩᠪᠤ ᠫᠷᠢᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠩ》 ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ 221 ᠡᠴᠡ 224 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ 66‌ ᠠᠴᠠ 72 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠲᠦ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201