᠄
       ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ   ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ
᠄
ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
᠄
ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ᠄
7
᠄
          ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠲᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠯᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠠᠢᠪᠤᠩ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠎᠎᠎ ᠶᠢ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠬᠦᠯᠢᠭᠳᠡᠯ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠲᠦᠯᠭᠡᠬᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠷᠪᠢᠰ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢ ᠠᠢᠯᠠᠳᠤᠨ ᠰᠤᠨᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠦᠨ ᠰᠡᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠰᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠰᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠦᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠂ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠦ ᠲᠠᠢᠯᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠴᠢ᠋ ᠳ᠋᠊᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 
       《ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢ 13》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ 2016 ᠤᠨ ᠳᠤ 《ᠰᠤᠶᠤᠩᠪᠤ ᠫᠷᠢᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠩ》 ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ 224 ᠡᠴᠡ 226 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ 146 ᠠᠴᠠ 148 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠲᠦ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201