᠄
ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠲᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠢᠷᠥᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠭᠡ ᠠᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦ ᠣᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ
᠄
ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
᠄
ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ᠄
5
᠄
         ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎᠎ᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠢ ᠭᠡᠲᠦᠯᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢᠷᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 
ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠠᠴᠢ᠋ ᠳ᠋᠊᠂ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 
       《ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢ 13》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ 2016 ᠤᠨ ᠳᠤ 《ᠰᠤᠶᠤᠩᠪᠤ ᠫᠷᠢᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠩ》 ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ 229 ᠡᠴᠡ 230 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ 211 ᠠᠴᠠ 214 ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠲᠦ᠊᠂ ᠮᠥᠩᠭᠡᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201