᠄
ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠵᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦ ᠥᠭᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ
᠄
ᠵᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠨ  ᠤ ᠰᠠᠮᠪᠤᠤ
᠄
1945 ᠤᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ᠄
228
᠄
        ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠵᠦ ᠂ ᠨᠢᠳᠦ ᠠᠯᠳᠠᠮ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠡᠳᠦᠭᠡ  ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠡᠬᠦᠨ  ᠳᠦ ᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠨᠢᠷ ᠦᠰᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠮᠠᠯ  ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠨᠠᠢ ᠦᠰᠭᠡᠳᠡᠭ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ  ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ  ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠮ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠳᠦ ᠰᠠᠢ᠋ᠰᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢ᠋ᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠠᠢ᠃
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201