᠄
ᠮᠤᠷᠢᠨ  ᠤ ᠨᠤᠮ  ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ
᠄
ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
᠄
ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ᠄
594
᠄
                                    ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠮ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠡᠢ᠋ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠤ ᠮᠠᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠤᠬᠢ ᠰᠤᠳᠤ  ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ᠋ᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ  ᠶᠢ  ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠨ ᠂ ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ  ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠢᠤᠢ ᠪᠧᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠂ ᠢᠤᠢ ᠪᠧᠨ ᠾᠦᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ《 ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠾᠧᠩ  ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ  ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠨᠤᠮ 》 ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ  ᠢ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂  ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠴᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ  ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ  ᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ  ᠤ ᠹᠢᠽᠢᠤᠯᠤᠬᠢ ᠂ ᠠᠨᠠᠲ᠋ᠤᠮᠢ ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠤ ᠵᠦᠢ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢ᠋ᠯ  ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠭᠡᠮ ᠂ ᠡᠮ  ᠤᠨ ᠵᠤᠷ ᠂ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠡᠮ  ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳᠦ ᠳᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠴᠢ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠤᠮ  ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ 509 ᠤᠬᠢ ᠰᠠᠢ᠋ᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠦ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠡᠮ  ᠤᠨ ᠵᠤᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ  ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ  ᠳᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201