᠄
ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠮᠣᠷᠢ
᠄
ᠴ ∙ ᡀᠠᠮᠣᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ
᠄
1947
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ᠄
57
᠄
    ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠴᠣᠢᠵᠠᠯᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠯᠾᠠᠮᠤᠰᠤᠢ᠌ᠷᠦᠩ ᠭᠣᠸᠠᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ《ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠮᠣᠷᠢ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 1963 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ᠂ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠲᠠᠢ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠮᠣᠷᠢ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ᠂ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯ ᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠣᠮᠣᠳᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠬᠦᠦ᠃ ᠴᠡᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠷᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠬᠦᠦ  ᠶᠢ ᠪᠡᠨ ᠥᠷᠥᠪᠳᠦᠨ ᠡᠨᠡᠯᠦᠨ ᠰᠢᠨᠠᠯᠳᠠᠭ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ《ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠮᠣᠷᠢ》ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ
    《ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ
     ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠲᠣᠬᠣᠵᠤ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠠᠳ
     ᠢᠷᠲᠡᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ
     ᠡᠰᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠬᠤᠭᠠᠳ
     ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ
     ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠳᠦ ᠨᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ
     ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ
     ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠣᠷᠣᠪᠠ᠃ 
     ᠥᠨᠢᠷ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠮᠣᠷᠢ
     ᠥᠨᠥᠴᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠨ
     ᠦᠨᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠢᠮᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ》ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ᠃
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201