᠄
ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ᠂ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ
᠄
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠡᠯ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠪᠡᠶᠢᠰᠡ ᠮᠢ᠂ ᠫᠦᠷᠪᠦᠵᠠᠪ
᠄
ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ᠄
19
᠄
   ︽ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ᠂ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠᠢ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠡᠨᠡ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃  ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠃    ᠢ ᠂     a᠂ b      
    ᠡᠨᠡ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠤᠯᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠨᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠲᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠳᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯᠳᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠫᠦᠷᠪᠢᠵᠠᠪ ᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠤᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠲᠤ ᠲᠦᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠤ1889 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠬᠡᠷᠭᠡᠮ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠦᠦ ᠳᠤᠷᠵᠢᠴᠡᠷᠢᠩ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠫᠷᠤᠫᠧᠰᠰᠤᠷ ᠱ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠲᠦᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠬᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠡᠬᠡ1960,92 ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃)
	ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠢ ᠤᠳᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ12 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ
ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ᠂ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠦ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠲᠣᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ
ᠤᠶᠠᠭᠠᠴᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ
ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠶᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ
ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠤᠯᠬᠣ ᠮᠣᠷᠢ  ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ
ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠣ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠢᠰᠬᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ
ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂
ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ
ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠣᠰᠣᠯᠠᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ
ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ
ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠮᠣᠷᠢ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ
ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ
ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠡᠰᠡ ᠵᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ
ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠠᠬᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201