᠄
ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠢ
᠄
ᠾᠤᠸᠠᠳ᠋ᠷ᠎ᠠ
᠄
ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ᠄
128
᠄
        ︽  ︾             ᠴᠢᠳᠠ                    ︽             ︽     ︾               ︾   ︽     ︾          ︾    
  ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃
ᠡᠨᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠰ᠃
ᠡᠭᠦᠨᠢ ᠤᠬᠠᠬᠤᠢ ᠤᠪᠠᠳᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ᠃
ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ
ᠰᠠᠢᠲᠤᠷ ᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠰᠤ
ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠯᠠᠪᠲᠠ ᠢᠯᠥᠡ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ
ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠤᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠤᠭᠤᠯᠢᠳᠴᠤ ᠪᠢᠴᠢᠰᠦᠭᠡᠢ᠃
ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠲᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ
ᠬᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠯᠠᠪᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠮᠥᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠡᠬᠡᠨ᠄
	 ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠡᠮ ᠦᠢᠯ᠃
	 ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠬᠤᠢ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠢ
	 ᠨᠡᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠰᠤ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠶᠦ ᠵᠡ
	 ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠴᠠ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠨ ᠡᠭᠦᠨᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠰᠦ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠶᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠨᠦ᠂
ᠬᠡᠮᠡᠵᠦᠬᠦᠢ᠃ ᠱᠠ ᠯᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠤᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠰᠥᠨᠢᠳ ᠦᠨ ᠶᠧᠰᠢᠷᠡᠰᠢ ᠭᠡᠯᠦᠩ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ︽ᠳᠠᠨᠵᠤᠤᠷ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ︾ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠳᠢ ︵p2-197a︶ ᠳᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠢ᠃ ᠱᠠ ᠯᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠨᠤ᠄
	ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠷᠰᠢ
	ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠦᠩ ᠬᠣᠲᠠᠯᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ᠃
	ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠯᠢ ᠬᠣᠸᠠᠳ᠋ᠷ᠎ᠠ ᠡᠰᠷᠤ‍᠎ᠠ ᠲᠩᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠣᠨᠤᠰᠴᠤ
	ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠭᠠᠳ᠃
ᠬᠡᠮᠡᠵᠦᠬᠦᠢ᠃︽ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ︾ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠴᠡᠳᠡᠢᠭ ᠣᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ      ︽ ︾        
	    
	     
	      
	      
    
	     
	     
	     	
	     
	     
	     
	    
         
	︽ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠢ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠷᠠᠭᠤᠸᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ︽ᠱᠠᠲ᠋ᠠ ᠫᠢᠲ᠋ᠠᠺᠠ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠃ RAFHUVIRA M.A:SHATA-PITAKA SERIES INDO-ASIAN LITERATURES Page:510; Serial Nr.28: Acc. No, 06.03 (wr. 06.06) CONTENTS: Hayagriva-tantra-raja.                  ︽ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠷᠬᠠᠶᠠᠩᠭᠤᠲᠠ ᠳ᠋ᠠᠷ᠎ᠠ ᠷᠠᠠᠵᠠ᠃︾ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠯᠦ᠋ᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠠᠭ ᠷᠠᠭᠤᠸᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ︽ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ︾ ᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠰᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠷᠠᠭᠤᠸᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ︽ᠱᠠᠲᠠ ᠫᠢᠲᠠᠺᠠ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ︾ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡ︽ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ︾ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ︽ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ‍ᠣ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠂ ᠼᠢ ᠨᠢᠩ ᠭᠦᠩ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠤᠢ ᠠᠮᠤᠷᠯᠢᠩᠭᠤᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠲᠠᠢᠬᠡᠦ ᠳᠤ ᠵᠤᠷᠠᠢᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭᠲᠦ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠂ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠠᠢ︾︵ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ︶ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ︽ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ︾ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ38 ᠪᠠᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠮ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠨᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ︽ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ︾︵ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠰᠦᠭ︶ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠤᠭᠤ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠼᠢ ᠨᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠩ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠤᠢ ᠠᠮᠤᠷᠯᠢᠩᠭᠤᠢ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠲᠠᠢᠬᠡᠦ ᠬᠡᠮᠡᠭᠴᠢ ᠬᠡᠨ ᠪᠣᠢ︖ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡᠰᠦ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠳᠦ ᠰᠢᠶᠤᠣ ᠵᠤᠸᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠬᠤᠸᠠᠩᠬᠡᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠫᠥᠵᠢᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠦᠩ ᠫᠦ᠋ ᠭᠦᠩ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠸᠠᠩ ᠫᠧᠢ᠂ ᠡᠶᠡᠪᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠲᠠᠢᠬᠡᠦ᠂ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ        ︵1613-1687︶    ︽ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠷ︾ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ38 ᠪᠠᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠣᠮ ᠠᠨᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠷᠤᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠶᠤᠮ᠃
	ᠲᠤᠰ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠳ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ︽ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ︾ ᠦ ᠺᠣᠯᠣᠫᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨᠤ᠄
	     
	     
	      
	    
	      
	       
	        
	       
    ︽ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ︾ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠤᠭᠲᠠᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠨ ᠳᠥᠬᠦᠮᠬᠡᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠰᠤ ᠬᠡᠮᠡᠯᠦᠭᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ                 ᠰᠠ                                       ︽ᠱ︾ ᠶᠢᠨ  ᠤᠨ                 ︽ᠨᠠ︾᠂︽ᠭᠠ︾ ᠶᠢᠨ  ᠤᠨ       ︽  ︾ ︽  ︾         ︽ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ︾                                         ︽ᠰ︾ᠨᠢ ᠵᠤᠩᠬᠢ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠤᠷᠬᠢᠴᠠ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠢᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠤᠭᠣᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ ᠬᠠᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠣᠷᠬᠢᠭᠳᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠬᠠᠰᠢᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠤᠭ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠡᠬᠡᠨ              
     ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ: ᠠ᠂ ᠱᠣᠩᠬᠤᠷ᠂ ᠪᠤᠣ ᠰᠢᠦ ᠾᠢ᠂ ᠳ᠋ᠥ᠋ ᠷᠥᠩ 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201