᠄
ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠥᠴᠢᠭ ᠣᠷᠣᠰᠢᠪᠠᠢ
᠄
ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
᠄
ᠴᠢᠩ ᠣᠯᠣᠰ ᠦᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ᠄
6
᠄
        ᠵᠢᠯ ᠪᠥᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠣᠨ ᠦ ᠠᠳᠠᠭ ᠳᠦ ᠭᠡᠭᠥᠥ ᠰᠠᠴᠣᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳᠦ ᠣᠩᠰᠢᠬᠣ ᠣᠨᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠢᠷᠥᠭᠡᠯ᠃  ᠴᠢᠩ ᠣᠯᠣᠰ ᠦᠨ  ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠥᠰᠥᠨ ᠪᠢᠷ ᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ᠃
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201