᠄
ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠢᠷᠥᠭᠡᠯ ᠪᠣᠢ
᠄
ᠲᠡᠷᠢᠭᠥᠨ
᠄
ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ᠄
9
᠄
        ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠦᠨ ᠢᠷᠥᠭᠡᠯ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠦ ᠢᠷᠥᠭᠡᠯ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠦ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠡᠨᠳᠠ ᠪᠢᠴᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠴᠢᠩ ᠣᠯᠣᠰ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠢᠢᠨ ᠥᠰᠥᠨ ᠪᠢᠷ ᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ᠃ 
        ᠤᠤᠯ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠧᠨ᠋ᠮᠠᠷᠺ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠣ ᠨᠣᠮ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ; 1988 ᠣᠨ ᠦ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠ ᠃
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201