ᠣᠸᠠ ᠰᠠᠢᠢ ᠠᠮᠣᠭᠣᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠢ᠃ 
ᠡᠩᠬᠡ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠢ᠂ 
ᠡᠰᠡᠷᠥ ᠠ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠯᠣᠮᠳᠠ ᠲᠡᠩᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠩᠬᠥᠷᠡᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠥᠳ ᠠᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠳᠥᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠡᠮᠰᠢᠭ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠡᠷ ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠬᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮᠣ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠴᠢᠨᠥ ᠠᠮᠠᠨ ᠦ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠂ ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠳᠣᠨ 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201