ᠥᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠨ ᠢᠷᠥᠭᠡᠬᠥᠢ ᠳᠦᠷ᠂ ᠣᠯᠠᠮ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠦ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠣᠷᠭᠣᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠣᠨᠢᠳᠠᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠷᠭᠣᠰᠣᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠢᠢ ᠣᠭᠳᠣᠯᠵᠣ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠢᠢ ᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠳᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠡᠪᠡᠷ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠮ ᠳᠦ ᠣᠷᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠩᠳᠣᠰᠣ᠂ ᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠣᠷᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠯᠣᠰᠣ᠂ ᠡᠭᠥᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠣᠢ ᠳᠦ ᠮᠠᠨᠵᠣ ᠢᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠳᠦ ᠮᠡᠳᠡᠵᠥ ᠬᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠮᠠᠨ ᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠦ ᠳᠠᠷᠣᠯᠠᠵᠣ ᠬᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠳᠡᠬᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠳᠡᠪᠢᠬᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠳᠡᠬᠡ ᠪᠣᠭᠣ ᠢᠢᠨ ᠡᠪᠡᠷ ᠣᠮᠣ ᠢᠢᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠢ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠥᠷ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠨ ᠳᠡᠪᠢᠵᠥ ᠨᠢᠰᠥᠭᠴᠢ᠂ ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠷᠣᠳᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠣᠨ ᠦ᠂ ᠵᠢᠭᠥᠷ ᠰᠣᠳᠣ ᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠮ ᠳᠠᠢ᠂ ᠣᠯᠣᠩ ᠥᠭᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠦ᠂ ᠣᠢ ᠮᠣᠵᠢ᠂ ᠴᠣᠢ ᠮᠣᠵᠢ ᠬᠥᠪᠴᠥ 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201