ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠥᠭᠡᠯᠡᠵᠥ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠯᠪᠢᠷ᠂ ᠰᠣᠮᠣ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠢᠢ ᠣᠯᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠳᠠᠢᠢᠨ ᠳᠦ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠮᠣᠷᠳᠠᠬᠣ ᠳᠦ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠴᠣᠯᠣ ᠢᠢ ᠣᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠳᠠᠯᠠᠯᠠᠬᠣ ᠳᠦ᠂ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠦᠳ᠂ ᠬᠣᠷ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠣᠰᠣ ᠮᠡᠳᠥ ᠮᠡᠯᠮᠡᠯᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠦᠳ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠣᠰᠣ ᠮᠡᠳᠥ  ᠮᠡᠯᠮᠡᠯᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠠᠷᠪᠣᠬᠣ ᠵᠢᠴᠢᠨ᠂ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠬᠣ ᠨᠣᠭᠣᠳ ᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠠᠷᠠᠬᠠᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠣᠮᠣ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ᠂ ᠳᠠᠢ ᠵᠣᠣ᠂ ᠬᠣᠳᠣᠭ ᠦᠨ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ᠂ ᠭᠡᠭᠥᠥ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠣ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠯᠠᠮ ᠠ ᠳᠣᠷ ᠶᠡᠨᠳᠡᠷ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠩᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠪ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠳᠣᠭᠣᠷᠠᠢ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠵᠡᠭᠥᠭᠡᠳ᠂ ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠥᠥ ᠲᠠ ᠠᠢᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠵᠣ ᠮᠡᠳᠡᠭᠥᠯᠳᠠ᠂ 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201