᠄
ᠰᠢᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠦᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠦ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ
᠄
ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
᠄
ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ᠄
6
᠄
       ᠰᠢᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠥᠭᠥᠥ ᠮᠣᠷᠢ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠥᠵᠥᠭᠥᠥ᠂ ᠭᠣᠳᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠦ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ ᠴᠣᠭ ᠵᠢᠪᠬᠣᠯᠠᠩᠳᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠳᠥᠷᠰᠥᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
       ᠤᠤᠯ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠧᠨ᠋ᠮᠠᠷᠺ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠣ ᠨᠣᠮ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ; 1988 ᠣᠨ ᠦ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠ ᠃
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201