᠄
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠦᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠠᠳᠣᠭᠣ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠠᠯᠣᠨ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠴᠢᠬᠣᠯᠠ ᠵᠢᠷᠣᠮ
᠄
ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
᠄
ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ᠄
8
᠄
     ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠳᠥᠪᠡᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠳᠥᠭᠡ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠠᠳᠣᠭᠣ ᠠᠳᠣᠭᠣᠯᠠᠨ᠂ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠯᠠᠨ ᠠᠵᠣ ᠲᠥᠷᠥᠬᠥ ᠠᠵᠢ᠃ ᠳᠥᠪᠡᠳ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠠᠳᠣᠭᠣ ᠮᠠᠯ ᠦᠨ  ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠥᠯᠪᠡᠰᠥ ᠵᠣᠬᠢᠬᠣ᠂ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠢ ᠳᠠᠩ ᠢᠢᠠᠷ ᠨᠢ ᠥᠰᠬᠡᠪᠡᠰᠥ ᠵᠣᠬᠢᠬᠣ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠢᠮ ᠡ ᠢᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠥᠯᠵᠥ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠥᠯᠬᠥ᠂ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠵᠥᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠭᠥᠯᠬᠥ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠢᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃  
    ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201