᠄
ᠮᠣᠷᠢ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠢᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠥᠯᠥᠨ ᠣᠶᠠᠬᠣ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠵᠥᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ
᠄
ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
᠄
ᠴᠢᠩ ᠣᠯᠣᠰ ᠦᠨ ᠥᠢ ᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ᠄
25
᠄
        ᠮᠣᠷᠢ᠂ ᠳᠡᠮᠡᠭᠡ ᠢᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ᠂ ᠮᠠᠯᠯᠠᠬᠣ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ᠃ ᠴᠢᠩ ᠣᠯᠣᠰ ᠦᠨ ᠥᠢ ᠡ ᠢᠢᠨ ᠪᠢᠷ ᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ᠃
ᠤᠤᠯ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠧᠨ᠋ᠮᠠᠷᠺ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠣ ᠨᠣᠮ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ; 1988 ᠣᠨ ᠦ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠ ᠃
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201