᠄
   
᠄
ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
᠄
ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ᠄
20
᠄
        ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠭᠠᠯᠪᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠯ ᠂ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠂ ᠰᠢᠳᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠂ ᠮᠪᠷᠢ ᠭᠤᠲᠤᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠲᠦ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠴᠤᠯᠠ ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠭᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠃
        ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201