᠄
ᠬᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠣᠷᠤᠰᠢᠪᠠ1
᠄
    
᠄
2016
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ᠄
4
᠄
          ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠴᠢᠳ                                                ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠣᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201