᠄
   
᠄
      
᠄
1995
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ᠄
4
᠄
     ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠴᠢᠳ                                              ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠣᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
                       
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201