᠄
ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠲᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠡᠶᠢᠰᠡ ᠨᠣᠶᠠᠨᠲᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ ᠭᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠ
᠄
ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
᠄
ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ᠄
7
᠄
         ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠲᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠳᠤ  ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠡᠶᠢᠰᠡ ᠨᠣᠶᠠᠨᠲᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ ᠭᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠ  ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
         ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ  ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201