ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ 3᠂ ᠵᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ 0᠂ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ 9᠂ ᠳᠤᠲᠠᠭᠰᠠᠨ 0᠂ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ 8-4᠂ ᠳᠦᠩ ᠨᠢ 87-3
ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠯᠥᠭᠴᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠪᠡᠭᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠪᠠᠯᠢᠩ ᠳᠤ᠄ 
ᠬᠦᠯᠥᠭ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠪᠤᠷ ᠬᠡᠭᠡᠷ 1 
ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ 1
ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠴᠣᠬᠣᠷ 1 ᠡᠨᠡ 3 ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠳᠦᠯᠡᠩ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠣ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠵᠤ 
ᠮᠣᠷᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠣᠷᠣ 1 	4 
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ 3 ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠮ᠎ᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠷᠣ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠵᠥ 
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠥᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 1 ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠡᠭᠡᠷ 2 ᠡᠨᠡ 10 ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠮᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠮᠤᠢ᠃ 
ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ 1 ᠡᠨᠡ 1
ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠯᠠᠩ ᠲᠥᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 1 ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ 
ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠯᠠᠩ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 1 ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ
ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠯᠠᠩ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠷᠣ 1 ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠢᠵᠠᠯᠠᠩ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠵᠤ
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201