2.ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠣᠷᠣ 1 2
ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠥᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ 1
ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ 1
ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ 1
ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 1 ᠡᠨᠡ 6
ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ ᠪᠣᠷᠣ 2
ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ 1
ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠲᠠᠢ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ 1
ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ 1 ᠡᠨᠡ 2
ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠯᠠᠩ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠷᠣ 2 ᠡᠭᠦᠨ ᠦ 1 ᠡᠮᠭᠡᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠰᠢᠳᠦᠯᠡᠩ ᠪᠡᠯᠪᠡᠰᠦᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠵᠤ 
ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠯᠠᠩ ᠬᠦᠷᠡᠩ 1 ᠡᠨᠡ 3 
ᠬᠢᠵᠠᠯᠠᠩ ᠬᠡᠭᠡᠷ 2 ᠡᠭᠦᠨ ᠢ 1 ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ 
ᠬᠢᠵᠠᠯᠠᠩ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ 1
ᠬᠢᠵᠠᠯᠠᠩ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ 1 ᠡᠨᠡ 4
ᠥᠬᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠡᠩ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ 1
ᠥᠬᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠡᠩ ᠪᠣᠷᠣ 2
ᠥᠬᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠡᠩ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ 1 ᠡᠨᠡ 4
ᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠᠯ 1
ᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ 2
ᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 1᠂ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ 1᠃ ᠥᠬᠢᠨ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠣ 1᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ 2᠂ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ 1᠂ ᠬᠤᠯᠠ 1
ᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠭ 1
ᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ 2 ᠬᠥᠯ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ 1
ᠥᠬᠢᠨ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ 1
ᠥᠬᠢᠨ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠣ 1 1
ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ 3 10 ᠳ᠋ᠦᠩ ᠨᠢ 87

ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠲᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ 29 ᠣᠨ ᠳᠤ 87 ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠ᠃ 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201