ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ 3᠂ ᠵᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ 0᠂ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ 9᠂ ᠳᠤᠲᠠᠭᠰᠠᠨ 0᠂ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ 7᠃ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠨᠢ 80-1
ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠦᠩ ᠳᠠᠮᠴᠣᠶᠢ  ᠳ᠋ᠥ᠄ 
ᠬᠦᠯᠥᠭ ᠦᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠠᠶᠢᠪᠤᠷ ᠪᠣᠷᠣ 1 
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠣᠷᠣ 2 ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠡᠴᠡᠩᠭᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠬᠢᠵᠠᠯᠠᠩ ᠪᠣᠷᠣ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠵᠤ 
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ 2 
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠡᠭᠡᠷ 5 ᠡᠭᠦᠨ ᠢ 1 ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ 
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ 1
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠬᠤᠯᠠ 1
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠥᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠯᠪᠡᠰᠦᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ 1 ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ 
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠡᠯᠪᠡᠰᠦᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 1 
ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠦᠷᠡᠩ 1 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201