ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠯᠠᠩ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ 3
ᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ 1
ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠯᠠᠩ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ 1 ᠡᠨᠡ 5
ᠬᠢᠵᠠᠯᠠᠩ ᠬᠡᠭᠡᠷ 2 ᠡᠭᠦᠨ ᠦ 1 ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ
ᠬᠢᠵᠠᠯᠠᠩ ᠰᠠᠷᠠᠲᠠᠢ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ 1
ᠬᠢᠵᠠᠯᠠᠩ ᠪᠣᠷᠣ 1 ᠡᠨᠡ 4
ᠥᠬᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠡᠩ ᠬᠡᠭᠡᠷ 1
ᠥᠬᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠡᠩ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ 1 ᠡᠨᠡ 2 ᠲᠥᠯᠥᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ᠂ ᠡᠨᠡ 2
ᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠣ 2 ᠡᠭᠦᠨ ᠦ 1 ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠣ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 
ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠣ 1᠂ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎1
ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠣ 1 1
ᠥᠬᠢᠨ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ 3
ᠦᠬᠢᠨ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠯᠪᠡᠰᠦᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷᠳᠡ 1
ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ 7᠂ 4 ᠡᠭᠦᠨ ᠦ 2 ᠢ 2 ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠥᠯᠥᠪᠡ
ᠳ᠋ᠦᠩ ᠨᠢ 79

ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠲᠤ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ 29 ᠣᠨ ᠳᠤ 79 ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠ᠃
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201