ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠶᠡᠬᠡᠰ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠮᠥᠷᠭᠥᠮᠦᠢ᠃ 
ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠳᠤᠳᠦᠪ ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠭᠦᠢᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠡᠳ ᠪᠥᠭᠥᠳᠡᠭᠡᠷ ᠴᠤᠭᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠡᠢ᠃ 
ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠭᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠶᠤᠭᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠡᠳ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ᠃ 
ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠳᠬᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠣᠭᠣᠰ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠢ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠢ᠃ 
ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠬᠢᠷ  ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠣᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ᠃ 
ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠰᠣ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠵᠥ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠭᠢᠷᠡᠵᠦ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ 
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠣᠯᠠ ᠰᠤᠩᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠤᠷᠢᠳᠤᠬᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠠᠶᠢᠰᠤᠢ ᠤᠤ᠃ 
ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠲᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠡᠰᠡ ᠰᠤᠷᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠮᠥᠷᠭᠥᠪᠡᠢ᠃  
ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠳᠦᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠮ ᠤᠯᠠᠮ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠠᠨᠵᠤ ᠭᠦᠢᠴᠡᠪᠡᠢ᠃ 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201