ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠴᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠮᠠᠬᠠᠭᠠᠯᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠤ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠮᠤᠢ᠂ ᠰᠢᠳᠢ ᠢᠢ ᠥᠭᠭᠦᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬ᠎ᠠ᠃ 
ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠮᠥᠷᠭᠥᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠶ᠎ᠠ᠃ 
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠱᠠᠵᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠭᠡᠶᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠥᠭᠥᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃ 
ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ 
ᠵᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠠᠳᠠᠶ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠷ ᠲᠦ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠪᠠᠴᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠯᠠ ᠶᠠ᠃ 


ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠡᠨ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠡᠨ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠨᠠᠭ ᠢ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠢ ᠢ ᠠ ᠃  
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201