ᠲᠥᠷᠥ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠤᠳᠠᠯᠴᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠷᠢᠰᠴᠦ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠡ ᠵᠤᠶᠠ ᠵᠡ ᠬᠥ ᠵᠡ᠃ 
ᠵᠡ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠬᠡ ᠠᠬᠤᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ ᠵᠡ ᠵᠤᠶᠠ ᠵᠡ ᠬᠥ ᠵᠡ᠃  
ᠵᠡ ᠠᠴᠢᠲᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠥᠭᠡᠵᠡᠷᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠤ ᠥᠷᠥᠰᠢᠶᠡ ᠵᠡ ᠵᠦᠢ ᠵᠡ ᠬᠥ ᠵᠡ᠃  
ᠵᠡ ᠠᠴᠢᠲᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠯᠠᠮᠠ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠸᠣ ᠱᠠᠩᠵᠠᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠣᠷᠢᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠮᠥᠷᠭᠥᠶ᠎ᠡ᠃ 
ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠪᠥᠭᠥᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠡ ᠵᠦᠢ ᠵᠡ ᠬᠥ ᠶᠡ᠃ 
ᠵᠡ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠳᠦ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠡᠵᠡᠳ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠳᠦ ᠡᠨᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠵᠢᠳᠬᠦᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠠ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃ 
ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠦᠭᠡᠳ ᠠᠯᠤᠰ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠣᠨᠣᠭᠠᠳ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠥᠭᠡᠰᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠠᠢ ᠯᠠ ᠵᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠣᠢ ᠠ᠃ 
ᠵᠡ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠩᠭᠣᠳᠴᠤ ᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠣᠯᠠ ᠯᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠣᠲᠠᠨ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠶᠠᠰᠴᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭᠴᠢ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠣᠭᠣᠰ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠶ᠎ᠠ᠃ 
ᠵᠡ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠦ ᠢᠯᠡᠳᠲᠡ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201