ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠳᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠡᠩᠬᠡᠷᠯᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠡ᠃ 
ᠵᠡ ᠡᠨᠡ ᠲᠢᠢᠪ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠦᠯᠢᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠭᠠᠳ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠱᠠᠵᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠮᠤᠢ ᠢ ᠠ 
ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠠᠳ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠡᠳ᠂  ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠱᠠᠵᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠮᠤᠢ᠃ 
ᠵᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠠᠳᠢᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠨᠵᠤᠰᠢᠷᠢ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠭᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠤᠰᠠᠳᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠠᠨᠳᠤᠵᠤ ᠱᠠᠵᠢᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠳᠠ ᠪᠡᠬᠢ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ᠃ 
ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠯᠤᠲᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠥ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠵᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠨᠢᠳᠡ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠨᠢᠳᠡ ᠴᠡᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃
ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ᠂ ᠬᠡᠲᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠣᠨᠢᠰᠤ ᠡᠨᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠠᠨᠳᠠᠷᠠᠪᠠ ᠲᠩᠷᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠ ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠥᠭᠥᠳᠡᠭᠡᠷ ᠴᠡᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠶ᠎ᠠ᠃
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201