2 a᠃  
1. 《ᠬᠣᠮ》  ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠮᠥᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠪᠢᠯᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠵᠠ ᠬᠤᠮ ᠸᠠᠮ ᠬᠣ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ
2. ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠲᠩᠷᠢ ᠪᠡᠷ᠎ ᠡᠷᠬᠡ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠪᠡᠷ᠎ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋  ᠦᠳ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠣᠸᠠ ᠬᠣᠮ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠲᠠ ᠦᠭᠦᠯᠡ᠃ 
3.ᠾᠷᠢ ᠃ ᠪᠠᠵᠠᠷ ᠭᠣᠷᠳᠣ ᠬᠠᠶᠠᠩ ᠾᠷᠢ ᠸᠠ ᠰᠠᠪᠠᠷᠢ ᠸᠠᠷᠠ ᠠᠷᠭᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠸ᠋ᠳᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠬᠢᠮᠤᠢ᠃ ᠾᠷᠢ ᠪᠠᠵᠠᠷ ᠭᠣᠷᠳᠣ ᠬᠠᠶᠠᠩ ᠾᠷᠢ ᠸᠠ ᠰᠠᠪᠠᠷᠢ ᠸᠠᠷᠠ ᠤᠸᠠ ᠬᠤᠮ᠃ ᠾᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠭᠱᠠᠨ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠢᠰᠸᠠᠨᠢᠰ ᠢ 
4. ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠰᠢᠮᠨᠤᠰ ᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠬᠢᠯᠢᠩᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠥᠮᠦ᠃ ᠤᠸᠠ ᠾᠷᠢ ᠪᠠᠵᠠᠷ ᠭᠣᠷᠳᠣ ᠬᠠᠶᠠᠩ ᠾᠷᠢ ᠸᠠ ᠬᠦ ᠯᠦ ᠬᠦ ᠯᠦ ᠬᠤᠮ ᠫᠠᠳ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨᠲᠠ ᠤᠷᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ 
5. ᠪᠠ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠡᠷᠭᠦᠮᠦ᠃ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠮᠦ᠃ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠭᠴᠢ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠲᠣᠳᠬᠠᠷ ᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠮᠤ᠃ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠠᠴᠠ 《ᠤᠸᠠ》  ᠠᠴᠠ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠢᠩ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ
6. ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢᠳᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠤᠸᠠ ᠰᠠᠷᠪᠠ ᠸᠢᠭᠾᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠥᠭᠥᠯᠡᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠲᠣᠳᠬᠠᠷ ᠢ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠾᠷᠢ᠃ ᠠᠳᠠ ᠲᠣᠳᠬᠠᠷ ᠪᠦᠳᠡᠨᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠪᠠᠯᠢᠩ 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201