2 b᠃
1. ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠣᠭᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠣᠳᠤᠭᠲᠤᠨ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠡᠰᠡ ᠣᠳᠪᠠᠰᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠬᠢᠯᠢᠩᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠲᠣᠪᠷᠠᠭ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠤᠢ᠃ ᠰᠤᠮᠪᠠᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠲᠣᠳᠬᠠᠷ ᠢ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠤᠯ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠵᠣᠪᠬᠢᠰ ᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ 
2. ᠸᠴᠢᠷ ᠪᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠮᠥᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠠᠢ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠪᠠᠳᠢᠰᠯᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠭᠡᠷ ᠥᠷᠭᠥᠭᠡ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠤ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠲᠦᠨ᠃ ᠤᠸᠠ ᠪᠠᠵᠠᠷ ᠷᠠᠭᠴᠠ ᠷᠠᠭᠴᠠ ᠰᠣᠾᠠ 
3. ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠤᠩᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠮᠤᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠳᠢᠰᠲᠢᠳ᠋ᠯᠠ᠃ ᠤᠷᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ᠄ ᠬᠤᠮᠠ᠃ ᠦᠷᠵᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠣ ᠵᠣᠪᠬᠢᠰ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠴᠣᠭ ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ 
4. ᠰᠢᠳᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠳᠮᠠᠵᠣᠩᠨᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠪᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠠᠵᠢᠷᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬᠠᠲᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠨᠣᠮ


5. ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ᠂ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢᠰ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠣᠳ ᠪᠡᠷ᠎ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠠᠵᠢᠷᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬᠠᠲᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠳᠣ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠦ ᠴᠢᠭᠣᠯᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠦᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠣᠰᠣ ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠰᠡᠯᠳᠡ ᠢᠢ ᠮᠥᠨ
6. ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠠᠳᠣᠭᠣᠨ ᠦ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠣ ᠢᠢᠨ ᠳᠣᠯᠠ ᠠᠵᠢᠷᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠭᠴᠢᠰ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠣᠯᠭᠠᠨ ᠨᠣᠭᠣᠳ ᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠯᠳᠡ ᠠᠳᠣᠭᠣᠨ ᠦ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠣ ᠢᠢᠨ ᠳᠣᠯᠠ ᠠᠵᠢᠷᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠢ
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201