3a.  
1. ᠳᠠᠮᠵᠠᠨᠵᠡᠢᠢᠸᠥᠳᠣᠷᠵᠢᠯᠡᠭ ᠂ ᠵᠠᠩᠵᠥᠭ ᠳᠡᠷᠢᠭᠥᠳᠡᠨ ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠯᠣᠭᠡ ᠰᠡᠯᠳᠠ ᠠᠳᠣᠭᠣᠨ ᠦ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠣ ᠢᠢᠨ ᠳᠣᠯᠠ ᠠᠵᠢᠷᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠯᠬ ᠠ ᠬᠣᠳᠣᠭᠳᠣ ᠷᠸᠮᠠᠨᠳᠠ ᠠᠳᠣᠭᠣᠨ ᠨᠣᠭᠣᠳ ᠪᠥᠭᠥᠳᠡ ᠢᠢ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠭᠴᠢ ᠳᠣᠭᠴᠠᠭ
2. ᠣᠯᠠᠨ ᠢ ᠠᠷᠪᠢᠳᠬᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠ᠃ ᠠᠳᠣᠭᠣᠨ ᠦ ᠪᠣᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠣ ᠢᠢᠨ ᠳᠣᠯᠠ ᠠᠵᠢᠷᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠢ᠃ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠵᠥᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠥᠯᠾᠣᠰᠥᠷᠥᠩ᠂ ᠡᠮᠥᠨ᠎ᠡ ᠵᠥᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠫᠠᠭᠪᠠᠵᠡᠢᠢᠸᠥ᠂ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠵᠥᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠢᠬᠮᠢᠰᠠᠩ᠂ ᠣᠮᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠥᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠮᠳᠣᠢᠢᠰᠷᠠᠢ ᠠᠳᠣᠭᠣᠨ ᠦ 
3. ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠠᠵᠢᠷᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬᠠᠲᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠯᠤᠤᠰ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠣᠳᠣᠨ ᠪᠠ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠴᠣᠭᠲᠤ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠴᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠠᠵᠢᠷᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬᠠᠲᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠪᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠥᠭᠯᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠲᠤᠳᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ 
4. ᠰᠣᠶᠣᠷᠬ᠎ᠠ᠃ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠠᠳ ᠪᠢᠳᠡ ᠥᠭᠯᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠦᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠵᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠮᠤᠷᠯᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠ᠃ ᠠᠮᠤᠷᠯᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠬᠢᠲᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠳᠲᠡᠷ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠷᠪᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠤᠷᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠨᠢ᠄ 
5. ᠤᠮ ᠰᠠᠷᠸᠠ ᠳ᠋ᠠᠲ᠋ᠠ ᠭᠠᠳᠠ ᠭᠦᠷᠦ ᠪᠤᠢᠳᠠ ᠪᠣᠳᠢ ᠸᠢ ᠰᠠᠷᠸᠠ ᠳᠠᠷᠮ ᠠ ᠯᠣᠺᠠ ᠪᠠᠯᠠ ᠰᠠ ᠪᠠ ᠷᠢ ᠸᠠᠷᠠ ᠠᠷᠭᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠱᠠᠸ᠋ᠳᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠬᠢ᠃ ᠮᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠨᠢ᠄ ᠭᠦᠷᠦ ᠪᠠᠳᠮᠠᠵᠥᠢᠩᠨᠠᠢ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠲᠤ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ 
6. ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠶᠢᠳᠠᠮ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢ ᠴᠣᠶᠢᠵᠣᠩ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠮᠥᠷᠭᠥᠬᠦ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠥᠭᠦᠳᠦᠮᠦ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠯᠢᠩ ᠪᠠ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠨᠢ᠄ ᠾᠷᠢ᠄ ᠭᠠ ᠸᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠠᠭᠤᠵᠢᠮ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠰᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201