5 a᠃
1. ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠭ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠ᠃ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠠᠷᠪᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠ᠃ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠦᠲᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠭ ᠬᠢᠶᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ 
2. ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠢ ᠥᠭᠥᠯᠡᠭᠡᠳ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠳᠠᠯᠠᠯᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠮᠠᠰᠢᠳᠠ ᠳᠣᠷᠣᠶᠢᠳᠠᠵᠤ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠤᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠤᠶᠤᠭᠠᠳ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠴᠢ ᠷᠢᠭᠠᠷᠮᠠ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ  
3. ᠪᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠯᠣᠪᠣᠨ ᠪᠠᠳᠮᠠᠵᠥᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠲᠦᠵᠦ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠡᠨᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠠᠰᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠨᠠᠮᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠮᠤᠢ᠃ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠢᠳᠬᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠭᠠᠷᠬᠣᠢ ᠳᠣᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠥᠴᠥᠬᠡᠨ ᠲᠤᠰᠪᠠᠰᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦᠭᠡᠭᠦᠨ
4. ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠵᠤ ᠦᠳᠲᠡᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠥᠷᠥᠬᠦ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠥᠯᠵᠡᠢ ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠭ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠽᠠᠮᠪᠤᠲ᠋ᠢᠪ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠲᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ᠃ 

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201