᠄
ᠭᠡᠭᠦᠦᠨ ᠦ ᠰᠦ᠋  ᠶᠢ ᠰᠠᠴᠤᠬᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠣᠷᠣᠰᠢᠪᠠᠢ
᠄
ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
᠄
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ᠄
9
᠄
        ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ  ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠄ 4078/96᠂ ᠱᠢᠹᠷ᠄ 294.1᠂ ᠭ-88᠂ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠄ 20 ᠬ 6.5 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ᠄ ᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ XIX ᠵᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ᠄ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ᠄ 5᠂ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠄ ᠰᠤᠳᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃
         ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠦ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠣᠷᠣᠨ ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠲᠦ ᠠᠮᠲᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠦ᠋ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201