〔1b〕 ᠨᠠᠮᠥ ᠭᠦᠷᠦ ᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠷᠸᠮᠠᠨᠳᠠ ᠡ᠃ ᠠᠳᠢᠰᠲᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠢᠳᠢᠰ ᠢ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬᠠᠭᠴᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠯᠠᠮᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠤᠷᠬᠠᠳ ᠪᠠ᠃ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠦᠭᠴᠢ ᠪᠣᠳᠢᠰᠤᠩ ᠨᠠᠷ ᠪᠠ᠃ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠰᠢᠳᠢᠰ ᠢ ᠥᠭᠭᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠤᠷᠬᠠᠳ᠃ ᠠᠶᠤᠯ ᠵᠡᠳᠬᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠢᠪᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠴᠢ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠳ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠡᠨᠳᠡ ᠢᠷᠡᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬ᠎ᠠ᠃ ᠢᠮᠠᠭᠲᠠ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠢᠰᠠᠮᠠᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠶᠢᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠷᠸᠮᠠᠨᠳᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ᠃ ᠢᠯᠡᠳᠲᠡ ᠡᠨᠳᠡ ᠢᠷᠡᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬ᠎ᠠ᠃ ᠡᠰᠡᠷᠦᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠲᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201