〔2a〕 ᠲᠩᠷᠢ ᠨᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ᠃ ᠡᠳ᠋  ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠳ ᠪᠠ  ᠠᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠳ ᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠳᠥᠭ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠣᠳᠣᠳ ᠪᠠ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠨ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠬᠢᠭᠡᠳ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠤᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠨᠵᠤᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤᠲᠠᠢ ᠱᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠪᠠ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠴᠦᠲᠦ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤᠲᠤᠭᠠᠨ ᠲᠩᠷᠢ  
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201