〔3a〕 ᠡᠨᠡᠷᠢᠬᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠭᠣᠭᠯᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠦ᠋  ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠯᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠣ ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠲᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠡᠷᠭᠦᠮᠦᠢ᠃ ᠡᠨᠡᠷᠢᠬᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠭᠣᠭᠯᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬ᠎ᠠ᠃ ᠣᠳᠣ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠤ᠃ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠦ᠋  ᠶᠢ ᠰᠠᠴᠤᠨᠠᠮ ᠠᠮᠰᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠲᠠᠯᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠤᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠦᠨ ᠦ ᠰᠦ᠋  ᠶᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201