〔3b〕 ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠷᠠᠮᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠦᠢ᠃ ᠠᠯᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠦ᠋  ᠶᠢ ᠠᠮᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠤ᠃ ᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠷᠠᠮᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠣ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠤᠷᠬᠠᠳ ᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠵᠡᠳᠬᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠬᠢᠭᠴᠢ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠤᠶᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠴᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢᠰ ᠲᠤ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠣ᠃ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠪᠣᠳᠢᠰᠠᠳᠣ ᠠ ᠨᠠᠷ  ᠳᠣ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠣ᠃ ᠡᠰᠡᠷᠦᠩ ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠲᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠨᠠᠷ  ᠳᠣ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠣ᠃ 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201