〔5a〕 ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠢᠢᠪ ᠳᠡᠬᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠯ ᠴᠥᠭᠦᠷᠦᠮ ᠬᠠᠳᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠳᠦ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠣ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠣ᠃ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠡᠲᠦᠭᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ  ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠣ᠃ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠨᠠᠷ ᠳᠥ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠣ᠃ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠳᠣ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠣ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠴᠢ ᠨᠤᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠣ᠃ ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠳᠣ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠣ᠃ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201