〔5b〕 ᠳᠦ ᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠷᠭᠤᠯᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ᠃ ᠠᠮᠲᠠᠲᠤ ᠰᠦᠨ ᠦ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢᠮᠤᠢ᠃ ᠠᠷᠪᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠥᠰᠬᠡᠭᠡᠳ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭ᠎ᠠ᠃ ᠤᠨᠠᠬᠤᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠯᠭ᠎ᠠ᠃ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠦᠵᠢ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠ ᠮᠡᠲᠦ ᠪᠡᠬᠢ ᠪᠣᠯᠭ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠲᠠᠶᠢᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠬᠤ ᠰᠠᠭᠠᠬᠣ ᠬᠠᠳᠠᠯᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠦᠯᠦ ᠥᠷᠢᠰᠳᠡᠨ᠃ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠪᠤᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯ᠃ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠦᠯᠦ ᠥᠷᠢᠰᠳᠡᠨ᠃ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠭᠲᠤᠨ᠃
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201