᠄
ᠭᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠡ
᠄
ᠲᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠭᠡᠢ
᠄
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ᠄
10
᠄
        ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ  ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠄ 4076/96᠂ ᠱᠢᠹᠷ᠄ 294.2᠂ ᠭ-88᠂ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠄ 22 ᠬ 8 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ᠄ ᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ XIX ᠵᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ᠄ ᠪᠢᠷ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ᠄ 6᠂ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠄ ᠰᠤᠳᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 
        ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ᠋ ᠶᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠂ ᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠰᠠᠴᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠦ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201