ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠲᠦᠭᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠥᠷᠭᠡᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠥᠨ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠠᠴᠤᠨᠠᠮ᠃ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠷᠸᠮᠠᠨᠳᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠳᠣᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠰᠢᠯᠵᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠤ ᠰᠦ᠋  ᠶᠢ ᠰᠠᠴᠤᠨᠠᠮ᠃ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠠᠮᠰᠠᠭᠳᠣᠨ ᠷᠸᠮᠠᠨᠳᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ᠃ ᠬᠣᠲᠠᠯᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠰᠠᠴᠤᠨᠠᠮ᠃ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠩᠬᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠦ᠋  ᠶᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠤ᠃ ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ ᠷᠸᠮᠠᠨᠳᠠ ᠳᠤ 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201