ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠠ᠃ ᠡᠰᠡᠷᠥᠩ ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠲᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠨᠠᠷᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠥ᠃ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠥ᠃ ᠡᠭᠡᠨᠡᠭᠲᠡ ᠱᠠᠵᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠳᠦ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠥ᠃ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠥᠭᠭᠦᠭᠴᠢ ᠬᠥᠭᠡᠪᠥᠷ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠶᠢᠰᠥ ᠰᠠᠴᠥ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠦ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠥ᠃ ᠬᠠᠲᠠᠶᠢᠷ ᠲᠠᠷᠴᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠲᠦᠭᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠳᠦ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠥ᠃ 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201