ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠡᠷᠡᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠲᠩᠷᠢ᠃ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠡᠲᠦᠭᠡᠨ ᠡᠬᠡ᠃ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠ ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠳᠦ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦ ᠰᠠᠴᠥ᠃ ᠠᠳ᠋ᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ᠃ ᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠠᠷᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠠᠴᠤᠨᠠᠮ᠃ ᠠᠷᠪᠢᠵᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠠᠰᠥᠷᠥ ᠬᠡᠢ 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201