ᠵᠠᠪᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠵᠣᠯᠪᠢᠩ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠳᠤ ᠦᠯᠦ ᠦᠷᠥᠭᠳᠡᠨ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠳᠥᠬᠥᠮ ᠳᠦ ᠪᠤᠤ ᠣᠨᠣᠲᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠲᠤᠮᠰᠢᠭ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠬᠣᠣᠷᠲᠠᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠤᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠲᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠲᠠᠯᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠳᠠᠶᠢᠰᠥᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ᠃
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201