ᠰᠦᠷ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠠᠨᠢ ᠪᠤᠤ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠲᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠰᠦ ᠲᠠᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠦ᠋ ᠳᠤᠰᠤᠭᠠᠬᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠡ᠃
ᠤᠸᠠ ᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠳ ᠮᠸ ᠬᠤᠮᠠ᠃ 
ᠮᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠮ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠮ 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201