1. ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠤ ᠮᠥᠷᠭᠥᠮᠦ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ ᠦᠷᠡᠰ ᠦᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠬᠢᠯᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠪᠡᠷ᠎ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠳᠡᠪᠢᠰᠦᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠳᠡᠪᠢᠰᠦᠭᠡᠳ ᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠴᠣᠶᠢᠵᠣᠩ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠳᠦ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠪᠠᠯᠢᠩ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠢ  
2. ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤᠷ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠲᠦᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠡᠳ ᠭᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯ ᠣᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠴᠠᠭᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠳᠣᠭᠤᠯ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡ᠃ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠤᠳ ᠪᠡᠷ᠎ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠨ 
3. ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠰᠤ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠰᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠰᠤ ᠨᠠᠩᠵᠠᠳ᠂ ᠳᠠᠰᠢᠵᠡᠭᠪᠡ ᠤᠩᠰᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠮᠤᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠳᠢᠰᠲᠢᠳᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃ ᠠᠢ᠂ ᠰᠦᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠴᠢ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠣᠷᠳᠣ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠥᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠯᠠᠮᠠ
4. ᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠳᠠᠭᠢᠨᠢᠰ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠰᠡᠯᠲᠡ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬ᠎ᠠ᠃ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠯᠢᠩᠬᠤ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨᠳᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠸᠴᠢᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠴᠢ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠢ ᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠤᠭᠴᠢ 
5. ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠭᠪᠠ᠂ ᠵᠠᠯᠴᠠᠪ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠢᠯᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠴᠥᠪᠦᠭᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠠᠵᠢᠷᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳ᠋ᠢᠯᠣᠪᠠ᠂ ᠨᠠᠷᠣᠪᠠ 

6. ᠰᠠᠷᠠᠬᠠ᠂ ᠯᠦᠶ᠋ᠢᠪᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠰᠢᠳᠢᠲᠡᠨ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠ᠃ ᠪᠷᠦᠢᠯᠭᠦ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠨᠥᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠱᠠᠭᠵᠢᠲᠦᠪ᠂ ᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠷ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠥᠰᠢᠷᠢ᠂ ᠵᠠᠨᠷᠠᠶᠢᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ᠂ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠨᠢ᠂ ᠨᠠᠮᠬᠠᠶᠢᠨᠢᠮᠪᠤᠤ᠂ 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201