2 a᠃ 
1. ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠨᠢᠮᠪᠣᠣ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠩᠯᠠᠭᠵᠦᠩ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠᠷᠬᠠᠳ ᠪᠠ ᠨᠠᠭᠠᠷᠵᠣᠩᠨᠠ᠂ ᠠᠰᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠂  
2. ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠪᠠᠳᠮᠠᠵᠥᠩᠨᠠᠢ᠂ ᠠᠳᠢᠱᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠢᠯᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬ᠎ᠠ᠃ ᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠳᠣᠷᠵᠢᠵᠢᠭᠵᠢᠳ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠰᠠᠩᠳᠣᠢ᠂ ᠳᠡᠮᠴᠣᠭ ᠬᠡᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠦᠢᠩᠬᠣᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ  
3. ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠶᠠᠪ ᠶᠤᠮ ᠰᠡᠯᠲᠡ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠮᠪᠠᠷᠨᠠᠨᠵᠠᠳ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠶᠥᠭᠡᠵᠡᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ᠂ ᠨᠠᠮᠨᠠᠩ ᠣᠨᠵᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ᠂ ᠴᠸᠳᠠᠶᠠ 
4. ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠰᠡᠯᠲᠡ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠ᠃ ᠶᠢᠰᠢᠭᠣᠮᠪᠣ᠂ ᠶᠢᠳᠰᠢᠨᠨᠣᠷᠪᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠮᠵᠢᠩᠴᠣᠶᠢᠵᠠᠯ᠂ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠴᠣᠭᠲᠤ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ  
5. ᠮᠠᠭᠰᠣᠷᠵᠠᠯᠮᠣ᠂ ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠵᠠᠮᠰᠠᠷᠢᠩ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠯᠤᠤᠰ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠣᠳᠣᠳ ᠰᠡᠯᠲᠡ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠮᠠᠬᠠᠷᠠᠨᠵᠠ᠂ ᠵᠦᠭ ᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠭᠴᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ
6. ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠴᠣᠭᠲᠤ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠯᠦᠭᠡ ᠰᠡᠯᠲᠡ ᠤᠷᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠨ-ᠠ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠠᠯᠾᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠷᠠᠬᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠣᠳᠣ ᠭᠠᠷᠠᠭ 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201