2 b᠃ 
1. ᠵᠢᠯ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠠᠳᠠ ᠲᠣᠳᠬᠠᠷ ᠪᠦᠳ᠋ᠨᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠥᠷᠢ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠰᠦ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠡᠨᠳᠡ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠩᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠨᠢᠩᠪᠣ ᠪᠠ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠽᠠᠮᠪᠤᠲ᠋ᠢᠪ ᠤᠨ  
2. ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠰᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠤᠷᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠲᠤ ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠩᠷᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠰᠡᠯᠲᠡ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨ᠂ ᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠷᠮᠠᠨᠳᠠ ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ  
3. ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠰᠡᠯᠲᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠰᠤᠷᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠨᠥᠬᠥᠳ ᠯᠣᠭᠡ ᠰᠡᠯᠲᠡ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠ᠃ ᠠᠢ᠂ ᠪᠣᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ  
4. ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠪᠠᠯᠢᠩ᠂ ᠮᠡᠯᠮᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠭᠣᠭᠠᠬᠣ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠰᠠᠮᠠᠳᠢ ᠲᠠᠷᠨᠢ᠂ ᠮᠤᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠳᠢᠰᠲᠢᠳᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠵᠣᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠯᠣᠭᠡ ᠰᠡᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠲᠠᠬᠢᠯ 
5. ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠨᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠭᠴᠢ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠦ ᠬᠥᠵᠢ ᠭᠡᠭᠡᠰᠬᠡᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠦᠨᠦᠷᠲᠦ ᠤᠰᠤ ᠪᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠨᠠᠶᠮᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯ᠂ ᠬᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠢ  
6. ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠷᠭᠦᠮᠦ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠮᠲᠠᠲᠠᠨ᠂ ᠴᠠᠢ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ᠂ ᠰᠦᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠤᠸᠠ ᠬᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠳᠢᠰᠲᠢᠳᠯᠠᠭᠠᠳ 
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201